• https://www.facebook.com/%C3%87erkes-Haklari-Inisiyatifi-1720870914808523/
  • https://twitter.com/CerkesHaklari
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam283
Toplam Ziyaret1000089
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.122732.2514
Euro34.784634.9240
Semerkew
Balkar Selçuk
selcuk@ozgurcerkes.com
Muazzez İlmiye Çığ Yanılıyor!
12/12/2012

Bir ömür “Sümerler Türk’tür” diyerek ekmek yedi. Şanslı kadın, çünkü Türkiye’de kimse Sümerler Kürt’tür ya da Sümerler Çerkes’tir diyerek bir ömür ekmek yiyemez, yiyemedi de zaten. Amma velakin Muazzez İlmiye Çığ yanılıyor. En önemli kaygısı Sümerlerin Türk olduğunu ispat etmek olduğu için özgün olan hiçbir şey üretmedi. Oysa mitoloji gibi evrensel bir alanı Türkçülüğe ve milliyetçiliğe kurban etmeseydi doğru düzgün bir külliyat ortaya koyabilirdi. 

Onun Sümer mitolojisi hakkında bildiği kadarını ve daha fazlasını Türkçesi yeterince kötü olan ve okuma yazması olmayan Türkiyeli her Çerkes kadını ondan çok daha iyi biliyor zaten. Söz konusu olan mitolojiyse eğer Muazzez İlmiye Çığ dahil hiç kimse Çerkes kadınlarının hafızası ve bilgisiyle yarışamaz. Gerçi bu Çerkes kadınlarının anlattıkları Sümerce değil elbet ama aynı şeyler, aynı temalar. Bu Çerkes kadınlarından birisinden derlediğim bir hikayeyi Muazzez İlmiye Çığın çalışmalarından hareketle Sümer mitolojisiyle kıyasladığımızda ne dediğimiz anlaşılmış olacaktır zaten.

Muazzez İlmiye Çığ üzerine uzun süredir yazmak istiyordum. Sonuçta o, “Bana Hattiler Çerkestir dedirtemezsiniz!” diyen kadındır.

Korkmayın yazının sonu Sümerler Çerkestir diye bitmeyecek. Ama Türk olmadıkları kesin. Konuştukları dilin Türkçe olmadığı da kesin.

Muazzez İlmiye Çığ hep bildik bir metot uygular, tematik olarak benzeşen Sümer ve Türk mitoloji ögelerini cımbızlar eşleştirir ve sonuca ulaşır. Oysa Muazzez İlmiye Çığ’ın uyguladığı bu yöntem hiç de bilimsel değildir. Bir aldatmacadır. Çünkü Sümer ve Türk mitolojilerinden bulduğu ve ortak olduklarını iddia ettiği temalar aslında diğer halkların da mitolojisinde olan temalardır ve mesela Kürt, Arap ya da Çerkes mitolojileri de yığınla böylesi ortak temaları verebilir. Veriyor da zaten. Hele ki Çerkes Nart mitolojisini Muazzez İlmiye Çığ yaklaşımıyla okursak o zaman Sümerlere yazık olur işte.

İmdi aşağıdaki mitolojik hikayeyi biz Uzunyayla da 2005 yılında derledik. Bu tekst Çerkes Nart mitolojisinde ve Sümer mitolojisinde ortak olan yüzlerce tekstten sadece birisi. ‘Yedi Erkek Kardeşin Bir Bacısı’ adındaki bu tekst kısaca şöyle: Yedi erkek kardeşin bir bacısı var. Bu kızın evinin önüne her gün bir güvercin konuyor ve ‘Yedi Erkek Kardeşin Bir Bacısısın, Yedi Yıl Boyunca Bir Cenazenin Başında Nöbet Tutmalısın, Ama Senin Bundan Haberin Yok’ deyip uçar. Bu kız güvercinin ne demek istediğini öğrenmek için gizlice yola çıkar. Yolda sürekli kıyafetlerini değiştirir. Bir Kartala binip Hayat Ağacının ötesindeki Ölüler ülkesine iner. Burada bir genç adamın ölü bedenini yedi yıl korur. Sonra yanında getirdiği aletlerle bu genci uyandırır ve onunla evlenir. Tabiî hikayede bir de kötü kız var. Okuyunca göreceksiniz.

İmdi, bu hikayenin Sümer mitolojisindeki muadili Tanrıça İştar ve sevgilisi Tammuz’a aittir. Merak edenler İştar ve Tammuz ile ilgili tekstlere bakabilir. Yine hikayede geçen Hayat Ağacı da Sümer ve Hatti mitolojilerinde geçtiği gibidir. Sonrasındaki Ölüler Ülkesine seyahat ise Çerkes, Sümer ve Hatti-Hitit mitolojilerinde sıkça karşılaşılan bir temadır (Bu konuda Viladislav Ardzınba’nın Kaf-Dav yayınlarından çıkan Eski Çağ Anadolu Ayinleri ve Mitleri s. 114-115 bakınız.)

Bu kısa mitolojik hikaye aslında Çerkes Nart mitolojisi için bir Rosetta Taşı olabilir. Yani dikkatli bir araştırmacı sadece bu tekstteki sembollerden hareketle bile çok ilginç sonuçlara ulaşabilir. Rosetta Taşı bildiğiniz gibi Napolyon’un Mısırı işgalinden sonra bulunmuş üç dille yazılmış bir yazıttı ve bu yazıt sayesinde eski Mısırca çözülmüştü. Şahsen benim Çerkes Nart mitolojisi üzerine çalışırken ilk dikkatimi çeken ve ‘Var bunda bir iş’ dedirten de bu kısa Çerkesçe hikayedir.

Sümerlerin İştar ve Tammuz için yazdıkları tabletlerde, Çerkeslerin ‘Yedi Erkek Kardeşin Bir Bacısı’ adlı hikayede sakladığı bu tema aslında modern insanlığın çok iyi bildiği ‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’ adlı masalın orijinalidir.

Зэщиблырэ Зы Щыпхьу Закьуэрэ

Зэщыблым зы шыпхъ закъуэ яIэт жи.. Щыпхъу закъуэ яIэти мыр Iейуэ фIы ялъагъут жи, Iейуэ ягъэфIэт жи хъыджэбзыр. ЯгъэфIэти пшэдджыж къасухкIэ хъыджэбзыр къыщIэкIурэ бжьэIупэм деж инапэр щытхьэжым дэй и нысэхэм псоми яIэгум илъууэ бохъшэкIэ ( bohça ) дэтхэнэ щыгъыныра мыбы щыдагъанур жаIэурэ. Дэтхэнэ щыгъыныр игу ирыхьыми къыхихурэ ар щыдагъэурэ куэду ягъэфIэу жи Iэйуэ фIыу ялъагъу а щыпхъу закъуэр. Дапщэрэ пщэдджыж къэс къыщIэкIыху жи, къакIуэрэ зы бзу цIыкIу ишхьэм тетIысурэ ‘’ зэшиблым уращыпхъу закъуэщи илъэсибл хьэдэхъумэр къыппыщылъщ ‘’жиIурэ лъэтэжт жи. Еуэ къыщIэкIыху жиIыт жи, еуэ къыщIэкIыху жиIыт жи. Хъыджэбз и унэр мэрак(merak) ищI сабийми. Махуэм зий и закъуэу къагъанэтэIым жи и нысэхэм. Инысэхэми фIыуэ ялъагъухэти. Махуэм аргуэру къыщIэкIыу зытхьэщIым дэй а бзу цIыкIуыр иджыри къакIуэри тетIысу «зэшиблым уращыпхъ закъуэщи илъэсибл хьэдэхъумэр къыппыщылъщ». ПщIэхэIым  жиIурэ лъетэжт жи. И нысэхэм, фыкIуэ фэ фыщIэхьэж сэ си закъуэу мыбдэй сыщысынус жиIэс. И нысэхэми. укъадгъэнэнIым уи закъуэ зыгуэрэ дыныбгъэтIэсынс жаIэ щхьэкIэ, си закъуэу сыщысынус тIэкIуи фыкIуэ фэ фыщIахьэ. ЩIыгъэхьэжахэс лIыгъэкIэ и нысэхэр. ЩIыгъэхьэж нэужым къейуэ сабийми дышэ бостейхэр щыдагъэу махуэми дышэ бостей щыдагъати жи, къейуэ сабийми къыдэкIас къуажэм. КъыдэкI сабийми, кIуэм лъей кIуэм лъейурэ зы Iэхъуэ ирыхьэлIэс жи. Iэхъуэм щырихьэлIэм щыгъуэ Iэхъуэм жыриIэс жи уэ Iэхъуэ мы сэ си щыгъыныр дахэр уэ уэстынси уэ уи щыгъыныр сэ къызэт жиIэс жи. Iэхъуэми Iэу а уи щыгъын дахэмкIэ мы сэ си щыгъын Iэйр даурэ уэстын щыжиIым. сэ Ар нэхъ сыкъызоштэ жиIэс жи си гъэщIэ лъандэрэ щыгъын дахэ сыщыгъс мы уэ уи щыгъыныр къызэптымэ сэ нахъ къысщхьэпэнус жиIыри щыгъыныр къэIыхыри и дышэ бостейыри абы иритыри. Еуэ сабий ежьас жи. кIуэм лъей кIуэм лъей кIуэм лъейурэ нэгъуэщI Iэхъуэм шыхъэм зыгуэрэм ирыхьэлIэс жи. ирыхьэлIэ сабийми Iэхъэм дэнэ уздэкIуэ щыжиIым щыгъуэ. Мыхуэду мыхуэду жиIэс жи сэ зэшыплым сыращыпхъ закъуэт Iейуэ сагъэфIат Iейуэ фIыуи сы къалъагъут мыр мыр къызжиIыт зы бзуцIыкIуи сежьэти мы илъэсипIылI хьэдэхъумэр дэнэ щыIыми къазгъуэтынусi жиIэс жи. Сэ къыздэIэпIыкъу щыжиIым щыгъуэ. Уелэхьи сэ сымыщIэ мобыкIэ зы щынахъуэ тетси бэлки(belki) абы къыбжыIынс жеIыри. Абы кIуэу абы елъэIуэс жи. Абы щелъаIуэм щыгъуэ. Уелэхьи сэ сымыщIэ ауэ мо къущхьэмкIэ мо лъэныкъуэмкIэ укIуэмэ зы мэлыхъуэ тетси абы еупщI жиIэс жи. Мэлыхъуэм еупщIэс жиI Iэхъуэм еупщIэс жи щынахъуэм еупщIэс жи. Псоми еупщIыри. Шыхъуэм еупщI шыхъуэм ищIэнс жиIэс жи. Шыхъуэм щыкIуэу щеупщIым шыхъуэми уелэхьи сэ сымыщIэ ауэ мо къушхьэм зы быгъэжь къытотIысхьэ бэлки ( belki) абы ищIэнс жиIэс жи. А бгъэжьым зэ еупщI жиIэс жи. Дыгъэр къыщыщIэкIым деж а къушхьэм къотIысхьэри абдей дыгъэ зыригъэвури тес жиIэс жи. Дыгъэр къыщIэкIыхукIэ нэху щыхукIэ къущхьэм кIэрытыри къущхьэм дэкIас дыгъэ къыщыщIэкIыгъуэм дей бгъэм и къакIуэжыгъуэм дей хъыджэбзыр абы нэсу къущхьэм дэкIас. къакIуэ сабиймы бгъэр абы къытэтIысхьэс. къытытIэсысхьэм деж еей бгъэжь куэдрэи сыкъакIуэс куэдрэи усыплъыхъас иджы укъазгъуэтаси тхьэм жиIэм уэ пщIэнс мыпхуэду мыхуэду сищхьэ къырикIуэси. Мыхуэду зэшыплим сыращыпхъ закъуэти сыкъакIуэурэ сыуэкъазгъуэтас мы илъэсипIылI хьэдэхъумэр дэнэ зыдыщылъыр дэнэми къызжебыIэм сигуапэ хъунус щыжиIым. Сиблэм къытэтIысхьэи си дамэ лъэныкъуэм зы тэнэкэ (teneke) изу лы къытеугъувэ сы дамэ лъэныкъуэми зы тэнэкэ изу псы къытэгъувэи хъупжызэмэ псы къызэт хъып жызэмэ лы къыздэдзэ ахуэду ахуэдурэ сэ узхьынс а къушхьэм ар зыздыщыIэм. Хъып жиIым лыр идидзэу хъуп жиIым псыр къыщIдыкIу иксоным (son) къушхьэщхьэм нэсауэ лыр щыухым щыгъуэ бгъэр гузавэри хъыджэбзым и лъэкIампIэм епхъуэри лы къыпыху зыдидзас бгъэжьым. Сытыми бгъажьым хъыджэбзыр ухьэшхуэм (сарайым)ищхьэм тыригъэтIысхьэс жи мыс мыбы щIэлъс ар хьэдэхъумэныр ехи абы еплъэй абы щыбгъуэтыфынс. Хъыджэбзыр ехыри щыкIуэм щыгъуэ елъэщауэт жи лIо къыпщыщIэр утетIысхьэм щыгъуэ уи лъакъуэхэм лажьэ иIытэIым лIо улъэщещауэр щыжиIым щыгъуэ мыхуэду мыхуэду лыр сыухати къушхьэм сы къытыринэнус жызэри сыгузавэм щыгъуэ си лъэкIампIэм щыщ бздэдздас жиIэс жи мэ тIэ уи лъэкIампIэм кIэрыгъэбщIэ жиIыри лыр иритыри и лъэкIампIэм кIэригъэпщIыри ари хъужыри. сарайым щIэхьэс сарайым щIэхьэри цIыху щIэтIым Iейуэ сарай дахэу инышхуэ зы къамынэу дышэкIэ гъэщIэу сарай дэхэшхуэт. щIахьэси зы щIалэ дахэ щылът ауэ зыдэхэкIэкIэ дахэти жи зы хьадэ щылът жи быгъэдэтIысхьэ сабийми аллахьым сэ къысуышар(?) мырат къулайлык къуит жиIыри алахьыми елъэIури быгъэдэтIысхьэс жи. быгъэтIэсурэ быгъэтIэсурэ илъэсипIылIкIэ быгъэдэтIысас жи илъэсипIылIым икIэ махуэм тIэкIу сыщIэкIы тIэкIуи къазкIуэхьу тIэкIу хьава алмыш сыщIы тIэкIуи сызгъэпскIыу игум илъурэ шгъэгъумщIэм къатIэкIы къыдэплъым щыгъуэ зы шыгу куэм блэкIт жи къыщIэкIыри зы хъыджэбз къыщышас жи. Мыхуэду мыхуэдус сищхьэ къырикIуэр мыбы тIэкIу уэ бгъэтIэси мыхуэду сыбгъэтIэсас илъсэъпIылъ лъандэрэ иджы тIэкIу сызгъэкъабзэнус нэбэ и сонси жиIэс жи. Зы нывэ бащIэрурэ зы камшырэ зыбгъэдэлът жи щIалэм мыбыкIэ сеуэнурэ мы щIалэр къазгъэтIэкIыну арас.

      И щхъэцхэри ижс кьакуэж сэбими жи, кьыщIэхари еплъым адрей хьыгэбзыр щIалэр кьигъэущат жи. Адрей хьыгэбзыр нывэмрэ кьамыщымрэ щIалэр кьигъэущат жи. Ахэр зыбгъэдэсу уэрщэрхэу илъэгъуас жи. Щıалэр: -Хэт мыр? щыжиIэм щыгъуэ : -Мыр си унэIут хьыгэбзырас, жиIас жи Зэщиблым и щыпхъу закьуэм щхъэ. Мыдрейри: Ар Тхъэ апхъуэду жыпIэрэ, сэрэIэ илъэсиблкIэ абы зыбгъэдэсар? жиIэ щхъэ щIалэм и фIэщ хъуаIым жи.

       Мы щIалэр махъуэ зыбгъупщI дIэкIэ нэужынкIэ щэхъуэкIуэ кьуэну ежэнути, Сэ сежэнус сыт фыхъуей жиIу щыщIэIубIщIэм мо хыгэбзыр зыкьом жыриIас жи хъуейуэ. Зэщиблым и щыпхъу закьуэми Сыт ухъуей? жиIу щыщIэIубIщIэм Сэ зы Хьуран КIиуан КIипс кьысхуэхь жиIас жи. Кьысхъуэмыхымэ, укьыздэкIуэжыр уэлбанэу, уи щIыбIагъымкIэ бгъэзэжмэ пщахьуэ борэну Алыхым ижIи укигъэкьуэжыфкIэ, жиIас жи. ЩIалэр лъыхуэм лъыхьуэурэ кьигъуэтри Хьуран КIиуан КIипс кьихас жи. Кьыхьуих сэби иритас жи Зэщиблым зы щыпхъу закьуэм. Хыгэбзыр Хьуран КIиуан КIипсыркьищтэри кьызэфIэтIысри еIупIжIас жи Хьуран КIиуан КIипсым: -Зэкьуэщиблым сыращыпхьу закьуэр сэратэIэ? щыжиIым Хьуран КIиуан Кıипсыри псалъэри : Хыы мыгъуэ хайэ мыгъуэ щакь сыкь! жиIэс жи. Хыгэбзым:- Махъуэ кьас ди бжэуIпIэм зы бзу цIыкIу какьуэрэ : «-Уэ зэщиблым уращыпхъу закьуэси, илъэсибл хадэ хъумэн кьыппыщылъс бщIэхэIым»жиIу лъэтэжтэIэ Хьуран КIиуан КIипс щыжиIим, Хьуран КIиуан КIипсыр псалъэри:- Хыы мыгъуэ хайэ мыгъуэ щакь сыкь! жиIас жи. Хыгэбзым: ИлэсиблкIэ мыбы сыбгъэдэсри, махуэр щырикьум мы хыгэбзыр кьазгъэнэу сызгъэкьабзэну сыкьуэIэ Хьуран КIиуан КIипс?щыжиIым.  Хьуран КIиуан КIипс ыр псалъэри :- Хыы мыгъуэ хайэ мыгъуэ щакь сыкь, жиIас жи. Зэщиблым и щыпхъу закьуэмрэ Хьуран КIиуан КIипсым ипсэлъэхэр модрей щIалэр щызэхихым псори и фIэщ хъужас жи. Модрей IунэIут хыгэбзыр IуигъэкIри Зэщиблым и щыпхъу закьуэр фызу кьищэри, тхьэрэ псорэ кьанэжахэс жи.

 

Mitoloji Nedir Ne Anlatır?

Muazzez İlmiye Çığ’ın içine düştüğü en büyük sıkıntı onun milliyetçiliğidir aslında. Bu milliyetçilik nedeniyledir ki mitoloji gibi evrensel bir anlatıyı Sümerlere, Sümerleri de Türklere bağlayarak kendisini içinden çıkılmaz bir duruma sokmaktadır. Oysaki Sümer mitolojisinde geçen temaların yüzde doksanı sadece Tufan öncesi dünya tarihidir. Sümer mitolojisindeki Tufandan sonraya ait tek tema ise Gılgamış destanıdır.

Aslında hem Sümer, hem Mısır, hem de Çerkes Nart mitolojisinin anlattığı olayların yüzde doksanı Tufan Öncesinin tarihidir. Kısacası mitoloji dediğimiz şey Tufana kadarki dünya tarihidir. Bu kadar. Bu tarih ise bütün insanlığın ortak tarihidir ve tüm dünya mitolojisi bu dönemi anlatır.

Reginal Abrey Fesseden 20. Yüzyılın başlarında yazdığı ‘Tufan Öncesi Kafkas Kıstağı Kayıtları’ adlı makalesinde Sümerlerin kutsal topraklarının Kafkasya olduğunu ortaya koymuştu zaten. Yakında yayımlanacak olan Nartlar-Neterler ve Annunakiler adlı kitabımızda biz de Çerkes Nart mitolojisindeki Nartlar ile Sümer mitolojisindeki Annunakileri tek tek ele alıp tartıştık. Ortaya çıkan sonuç bizi hiç şaşırtmadı.

Bir kere Sümer mitolojisinde adı geçen Annunakilerin tamamı bir Nart karakteriyle tıpatıp örtüşüyordu. Dolayısıyla aşağıdaki tablodaki eşleştirmeyi takip eden okurlar Çerkes Nart mitolojisindeki Nartlar ile Sümerlilerin Annunakilerinin her birisinin nasıl eşleştiğini kendileri de okuyarak çek edebilirler.

Nartlar ve Annunakiler Benzeşim Tablosu

Annunakiler

Nartlar

Ea-Enki

Wezırmes

Enlil

Thağalec

İnanna-İştar

Dahenağwe

Ninhursag

Werserıj

Şamaş

Amış

Marduk

Sosrıkue

 

Şamaş ve Amış Üzerine

Riginal Aubrey Fesseden’in makalesinde tespit ettiği çarpıcı bir gerçek var. O da Kafkas sıradağlarının ekvatora göre 23°30´ kadar eğik olmasıdır. Bu şu sonucu doğurmaktadır. Kuzey yarım kürede güneş en kısa günde yani 21 Aralık’ta Kafkas sıradağlarının en doğu ucunda yani eski Albanya’da bugünkü Azarbeycan’daki Apşeron yarımadasının ucundan Hazar denizinin içinden doğmakta ve 21 Haziran’da yani gündüzün en uzun olduğu günde Taman Yarımadası’nın en batı ucunda yani Meot denizinde batmaktadır. Sümerliler 21 Aralıkta doğan güneşe Şa-Amaş demekteydiler. Bu tanrı her zaman Kafkas dağlarının üzerindeki meşhur Kingu adlı iki zirveli dağın tepesinde resmedilmekteydi. Sümerlerin Kingu adını verdikleri dağ Çerkeslerin Oşhamahwe –Beyaz Dağ- adını verdikleri Elbruz dağıdır. Şa-Amaş bir güneş tanrısıydı. Ve onun doğduğu yere Güneş Kapısı anlamında Al-ba ya da Ba-al (Babil) demekteydiler. Güneş Albanya’daki Apşeron yarımadasından doğduğu için de Sümerler için Ba-al ya da en bilinen adıyla Babil yani güneşin kapısı bu günkü Azerbaycandaki Apşeron yarımadasıydı. Ba-khu adı verilen bu bölge eski dilde Ba: Kapı-Güneş kapısı, Khu: ise yükselen anlamındaydı (Bkz. Fesseden aynı makale).

 

Güneş Tanrısı Şa-Amaş Kafkas Dağlarının Üzerinden Doğarken

 

Şa-Amaş 21 Haziran’da Sümerlilerin Tilmun adını verdiği Taman yarımadasının batı ucundan batmaktaydı. Burası ise Şa-Amaş’ın asıl ülkesiydi. Ve Tilmun-Taman sadece Sümer tanrılarının yaşadığı insanların yaşamasının yasak olduğu bir yerdi. Taman,  Çerkes Nart mitolojisinde sadece Nart Amış ve iki kardeşinin yaşadığı diğer Nartların bile yaşamadığı bir yerdir. Çerkes Nart mitolojisinde Taman’da yaşayan Nartlar ile Sümer mitolojisinde Tilmun’da yaşayan Annunakilerin karşılaştırması aşağıdaki gibidir:

Tilmun

Taman

Ninhursag

Werserıj

Şamaş

Amış

Enlil

Thağalec

 

Aslında Sümer Mitolojisi Tufan Öncesi Kafkas Tanrılarının Tarihidir!

Gılgamış ölümsüzlük otunu bulmak için Erek adlı şehre doğru yola çıkar. Babil’den kuzeye bu günkü Van gölü üzerinden Hazar denizine kıyısı olan Albanya’ya gelen Gılgamış burada Apşeron yarımadasında,  Çerkes Nart mitolojisinde Sane Guaşe Sümer mitolojisinde ise Bira Kraliçesi adı verilen kadının yaşadığı Itla adlı şehre gelir. Burada Şa-Amaş ile karşılaşır. Ardından Hazar’dan deniz yoluyla Meot denizine geçer. Burada tanrılardan ölümsüzlük ilacını alır. Gılgamış’ın destanında sürekli karşımıza çıkan Erek adlı şehir Kafkasya’nın ortasında bu günkü Kabardey-Balkar Cumhuriyeti sınırlarındaki Erek-Terek adlı kutsal kenttir. Bu şehirde o dönemin tüm ilimlerinin ve tufan öncesinin tarihinin okutulduğu bir tapınak vardır. Gılgamış bu tapınakta eğitim gören bir Sümer kralından başka bir şey değildir. Terek ya da Çerkesçe’deki adıyla Terç şehrinin eski Yunan’daki adı Tartarustur. Ve Zues kendi öz babası Kronoz’u bu şehrin altındaki zindanlara hapsetmiştir.

Gılgamış ülkesine döndüğünde kendi şehrinin de etrafını Terek şehri gibi surlarla çevirtir. Surların etrafını bakırla kaplatır ve bu şehirde öğrendiği Tufan öncesine ait bütün bilgileri şehrin duvarlarına işletir. Babil Kralı meşhur Nebukadnezar da Kafkasya’ya gelmiş ve Terek şehrindeki bu devasa tapınağı ziyaret etmiştir. Fesseden makalesinde bunları tek tek anlattığı için konuyu o makaleye havale edelim.

Çerkes Nart mitolojisindeki Nart Aşemez ile Sümerler deki Gılgamış’ın tekstlerinin yüzde yüz örtüştüğünü söylemekte bizim katkımız olsun. İsteyenler Gılgamış’ın İştar ile atışması ve sonrasında yaşananlar ile Nart Aşemez’in Nart Laşın  ve Nart Ahuemıde ile atışması ve sonrasında olanları karşılaştırmalı olarak okumaları onları ikna edecektir.

 5335 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Нарт Лъэпщ и Нэгъуджэр Лъэпщ и Тепщэгъуэмрэ и Гъуэгуанэмрэ - II - 17/12/2016
уэ 1уэхур нахри гъэщ1эгъуэн зыщ1ыр Азтэкхэми Маяхэми ямейуэ, гъэ мин аджэ ипэ ящ1ауэ, ауэ зыщ1ари дымыщ1э мывэ гуэрхэм ящ1ы1уми Кецалкоатл и сурэтыр къагъуэтахэщ, ахэми нэгъуджэ 1улъу ик1ий жьак1э тету. Нэгъуджэр уеблэмэ оптикым и щ1эныгъэр пасэ лъэх
Нарт Лъэпщ и Тепщэгъуэмрэ и Гъуэгуанэмрэ - I - 01/12/2016
Гъэщ1эгъуэнращи нобэ къасыху Кассит-Урарту-Хьаттихэм я Тещупк1э зэджэ тхьэпэлъытэр ди Нарт Сосрыкъуэу щытам зыми гу лъитакъым. Касситхэм Тещуп псалъэм крагъэк1ир Жьыбгъэ Кьезгъэпщэ жи1у аращ.
УСЭНШЭУ ДЫКЪАНЭМЭ! - 09/10/2016
Ди хэку дахэр, си уорейда ПщIэ имыIэу дгъэкIуэдай, ДызгъэкIуэдам, си уорейда КIуэдыкIейри къыхукIуэ.
Bugün Ben Mutlu Bir İnsanım! - 02/06/2015
Keşke Çerkes halkının yoğun olarak yaşadığı diğer illerden de adaylarımız olabilseydi. Ama o da olacak yakında. Buna eminim. Bu adı geçen illerde adaylarımızın Çerkes halkı tarafından benimsendiğini görmek beni herşeyden çok mutlu ediyor.
Heredot Cevdet, Recep Tayip Erdoğan ve Ahmet Duvutoğlu! - 22/05/2015
Cumhurbaşkanımız Putin'in Ermeni Soykırımını resmen tanıyor olmasına, “Putin'e darıldım!” diyerek karşılık vermişti. Demek ki cidden çok darılmış olacak ki daha kendisine gelememiş.
Gerekeni Gerektiği Zaman Yapmak; Ya da Labedeslerin Kaderi! - 12/05/2015
2015 Genel seçimlerine 25 gün falan kaldı. Bahaneler ve gerçekler arasındaki birçok Çerkes bu seçimde ÇDP’nin bağımsız Çerkes adaylarını mı destekleyecek; yoksa en rasyonal bahanenin arkasına mı saklanacak.
Uzunyayla'nın Son Klasik Kuşağı Hareketleniyor - 01/05/2015
Kendi kişisel kurtuluşunu elde etmekle yetinmeyen, halkına geri dönen bir kuşak bu kuşak. Köy köy gezen, kendi insanına şehirlerde kasabalarda ve ilçelerde ulaşmaya çalışan bu insanlar birlikte başarabilmenin imkanlarını arıyorlar.
Kronik bir Aydın Hastalığı Olarak : Sözlük ve Alfabe -I- - 26/04/2015
Sözlük ve alfabe hazırlamak ve bunun üzerinden kendini gerçekleştirmek Tanzimat döneminden kalma bir aydın saplantısıdır
Boyunun Ölçüsünü Vermekten Korkmak! - 20/04/2015
Orta yere çıkmak, boyunun ölçüsünü vermek ve alınan ölçüyü de bilmek zorunda olduğumuz bir yerdeyiz artık. Yani artık eskisi gibi iktidar ya da muhalefet partisinde es kazara bir iki Çerkes milletvekili var diye bu işten sıyrılmak mümkün değil.
 Devamı
adigebze I-II
Nükte!

KISSADAN HİSSE

-Moğollar Buhara’yı kuşattıklarında, uzun süre şehri teslim alamadılar. Cengiz Han Buhara halkına bir haber gönderdi: Silahlarını bırakıp bize teslim olanlar güven içinde olacaklar, ama bize direnenlere asla eman vermeyeceğiz.

-Müslümanlar İki gurup oldu: Bir gurup; asla teslim olmayalım, ölürsek şehit, kalırsak Gazi olur, Şeref’imizle yaşarız dediler. Öbür gurup ise; kan dökülmesine sebep olmayalım, sulh iyidir, hem silah, hem de sayı olarak onlardan azız, gücümüz onlara yetmez, dediler ve teslim oldular.

-Cengiz Han, silah bırakanlara; teslim olmayanlara karşı bize yardımcı olun, galib geldiğimizde şehrin yönetimini size bırakalım dedi. Böylece İki müslüman gurup savaşmaya başladılar. Moğollar’ın da yardımı ile, teslim olanlar galib geldi. Savaştan sonra Cengiz Han teslim olanların silahlarının alınmasını ve kafalarının kesilmesini emretti. Sonra meşhur sözünü söyledi: “Eğer güvenilir olsalardı, bizim için kardeşleri ile savaşmazlardı. Kardeşlerine bunu yapanlar, yarın da bize yapar.”

 

Site İçi Arama

 

Google Site

 

Üyelik Girişi