• https://www.facebook.com/%C3%87erkes-Haklari-Inisiyatifi-1720870914808523/
  • https://twitter.com/CerkesHaklari
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam82
Toplam Ziyaret1008088
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Semerkew
Balkar Selçuk
selcuk@ozgurcerkes.com
ИIэ Джылахъстэней! Зыгъэхъэй, Маржэ Хъужын!
03/11/2013

ЕтIуанэ Дунейпсо Адыгэбзэ ЩIэнIуатэр мы мазэм Тыркум Анкъарэ къалэм щрагъэкIуэкIащ. ЩIэнIуатэм теухуа хъыбархэр интэрнэтым зы къомрэ итащ.

ЩIэнIуатэм щIэныгъэлI 50 хуэдиз хэтауэ жаIэр. Нахъыбэри хамэ къэралхэм къикIауэ.

Сыту фIы, Сыту дэгъуэ!

Ауэ щIэнIуатэр зэриухырэ зы тхьэмахуэ блэкIарэпэт, нобэм къасыху дэ мы щIэнIуатэм сытхэр унафэу къащтами дыщыгъуазэкъым.

Мыхуэдэ щIэнIуатэхэм конгрэсхэм я хабзэщи зэхуэсыр имыух щIыкIэ, зэхуэсым хэтахэр щызэхуэсыжхэщи, зы тхылъ напэкIуэцI закъуэм щIэнIуатэр щIызэхуэсын хуеям и щхьэусыгъуэхэмрэ, зэхуэсым хэтахэр шызэгурыIуэ хъуа  Iуэхугъуэхэмрэ мы Iуэхугъуэхэм ятеухуауэ къащта унафэр утыкIу къыралъхьэр.

Ниги, дэ мы екIуэкIа Адыгэбзэ ЩIэнIуатэм и щхъэусыгъуэр къыдгуроIуэ. Ауэ щIэнIуатэм хэтахэм Адыгэбзэм и пащхъэ ит проблэмхэм пэлъэщын папщIэ сыт хуэдэ унафэхэр къащта, сытхуэдэ амалыгъуэхэр къагупщыса? Абы дыщыгъуазэкъым.

Замгъэгувэу мы ЩIэнIуатэм и кIэух псалъэр утыку иралъхэн хуейщ.

Псалъэм папщIэ ЩIэнIуатэр Тырку къаралым шыщекIуэкIакIэ дэ Тырку къаралым и пащхъэм сыт идгъувынур? Сыт дызхуэинухэр?

Псалъэм папщIэ Къайсэр къалэмрэ Дузжэ къалэм Адыгэбзэ къудамэ зэрыз IуахакIэщ. Дэ абы дыкъуэгуфIыкIыу дыщытыну?

МодэкIэ Самсун къалэм щыIуахыну унафэ ящIа Адыгэбзэ къудамэр нобэм къасыху шхьэ Iуамыхрэ?

Дэ псори дощIэ, Самсун къалэм дэт насйоналист фащист гупхэм абы щыIуахын хуей Адыгэбзэ къудамэр зэрыIурамгъэхыр.

ТIанэ мы ди Джылахъстэнэйм (Маращ Къалэм)зыми и гугъу зырамыщIыри дэ къыдгурыIуэркъым. Абы щыIэ IУнивэрситетым Адыгэбзэ къудамэ шхьэ Iуэмыхрэ? Ди джылахъстэнейр дунэйм темытура?

 Ахуэдиз мин бжыгъэкIэ Адыгэ абы дэсрэ пэт шхьэ замгъэхъэйрэ?

Зыгуэр къыдатмэ догуфIэри, къыдамытмэ и гугъу дымыщIу утыкIу дитщ.

 

 Адыгэбзэм и ГъащIэр Урысыбзэмрэ Тыркубзэм и Блыгу ЩIэту Ихьыну?

Адыгэбзэм дей, Тыркубзэри, Урысыбзэри мыдэкIэ Хьарыпыбзэри бзэ зыукI бзэхэращ. Дэ Тыркум исхэр Тыркубзэ къыхэдмыгъахьэу дымыпсэлъэфу Хэкурысхэр Урысыбзэ хамыгъахьэу мыпсэлъэфу Адыгэбзэм езым IУнивэрситэ хуит имыIэу сыт хуэдизрэ екIуэкIыну?

Аращи –Уэлэхьи Тыркур дэмокрасем хокIуэм! жыдмыIэу дэ ди политик щытыкIэр утыкIу итлъхьэн хуейщ.

Япэрауэ Тыркухэмрэ Куртхэмрэ амалыгъуэхэмрэ хуитыныгъэмрэ зэрзэдагуэщыр къыдгурыIуэн хуейщ.

 Дэ мы гуэщыкIэр зэрыдыымыдэр мы илъэсым Туркум Битлис зи цIэ Курт къалэм шедгъэкIуэкIа митингими утыкIу шитлъхьащ.

Черкес Хьакъхэм и Инсиятиф гупымрэ Ахьлат Къэфкъас Хасэр зэгъусэу шедгъэкIуэкIа митингим щыгъуэ Тхьамэдэ Кэнан Каплан ди политик еплъыкIэр утыкIу рилъхьат.

2.05.2013 Махуэм Тыркум Битлис къалэм Ахьлат кIэ зэджэ щIыпIэм шекIуэкIа Митингим дей ди Тхъамадэ Кенан Каплан къышыпсэлъащ:

-Дэ ды Черкесщ. Ды Тыркукъым ниги ды Курткъым.

-Тыркуи дыхъунукъым, ди бынхэми у Тыркущ яжетIэнукъым.

-Нобэ Тырку къаралыр дэмокрасем докIуэ жиIурэ езы Тыркухэм рэ езы Куртхэр дэтхэнэ хуитыныгъэри дэтхэнэ амалыгъуэхэри яхуегуэщ, дэ Черкесхэр мыхуэдиз милуэн бжыгъэрэ пэт дэ зэгуэр къытлъымысу, мис мыр тщэкинукъым ниги ддэнукъым...зауэм щыгъуэ дырагъусэу, щылэжэным дей дырагъусэу Iыхьэ щаугуэщым дей Черкесхэм зэгуэр къалымысу! Мыр дэ Черкес лъэпкъыу, ддэнукъым...Аращи дэ нобэ Тырку къаралыми езы Тырку лъэпкъыми езы Курт лъэпкъыми мыхэр яжыдоIар: Фэ зыри мы къаралым и хуитыныгъэ зауэм щыгъуэ дэр нарэ нахъыбэу фезэуакъым. Дэр нарэ нахъыбэу бийм пэрыуакъым. Нобэ къаралым дэмокраси къаублэнумэ Дэ Черкесхэм я хьакъхэр зы къамынэу къатщтэжынущ....АпщIэндэху утыкIу дитунурэ уэрамхэр дыIыгъынущ!....

Аращи дэ Черкес Хьакъхэм и Инсиятиф гупым Адыгэбзэм зиужыурэ мыкIуэдын папщIэ мы амалыгъуитIыр диIмыIау зэрымыхъунур ди фIэщмэхъу:

-Махуэ псом Адыгэбзэ защIэкIэ екIуэкIыну тэлэвизйон-Радйорэ,

-Тыркубзэи нэгъуэщIыбзэи хэмыту Адыгэбзэ защIэу щIэныгъэ езыт Унивэрситэ.

Мы тIур димыIэу Адыгэбзэр Тыркубзэм, Урысыбзэм е Хьарыпыбзэм иблыгу щIэт  хъумэ зэрымыхъунур нахуэщ...

Ауэ, псори къэдмыщтэфми амалыгъуэм из ныкъуэми дыпикIынукъым.

 Нобэ Къайсэр къалэмрэ Дузджэ къалэм щыIуаха Адыгэбзэ къудамэхэр ипIэ иувэнущ. Ауэ дэ Самсун къалэм и Адыгэбзэ къудамэми и яуж дитынущ.

Джылахъстэнейр щэ?

Шхьэ зыми игу къэмыкIрэ? Езы Джылахъстэнейм и Адыгэхэм шхьэ и гугъу ямыщIрэ? Дэ ди Адыгэбзэ къудамэр дэнэ щыIэ? Шхьэ жамыIарэ?

Джылахъстэнейм и Адыгэхэр утыкIу къиIхьэу къыдэфт ди Адыгэбзэ къудамэр шхьэ жамыIэрэ?

ИIэ Джылахъстэней!

Зыгъэхъэй

Маржэ хъужын!

Къылыщбий и Къуэ Уэзырмэс и хьатыркIэ зыгъэхъэй...

Маращ Къалэм и дзэпщ Аслан Бей и хьатыркIэ зыкъэфIэт.....

***

Дыгъуасэ Битлис-Ахлат и уэрамхэм дыщызэхуэсам хъуэду пщэдэи Митингхэр едгъакIуэкIинущ.... ТРТ Адыгэбзэ каналымрэ Самсунрэ Джилахстэней калэхэм Iудгъахин хьуей Адыгэбзэ кудамэхэм папIщIэ мы сайтым Iэ тейвдзэ....!!!

http://www.change.org/tr/kampanyalar/recep-tayyip-erdo%C4%9Fan-trt-7-%C3%A7erkes%C3%A7e-kanali-a%C3%A7ilsin

 http://www.change.org/tr/kampanyalar/y%C3%BCksek-%C3%B6%C4%9Fretim-kurulu-samsun-ve-kahraman-mara%C5%9F-illerinde-bulunan-devlet-%C3%BCniversitelerinde-%C3%A7erkes-dili-ve-edebiyat%C4%B1-b%C3%B6l%C3%BCmleri-a%C3%A7%C4%B1lmal%C4%B1d%C4%B1r3782 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Нарт Лъэпщ и Нэгъуджэр Лъэпщ и Тепщэгъуэмрэ и Гъуэгуанэмрэ - II - 17/12/2016
уэ 1уэхур нахри гъэщ1эгъуэн зыщ1ыр Азтэкхэми Маяхэми ямейуэ, гъэ мин аджэ ипэ ящ1ауэ, ауэ зыщ1ари дымыщ1э мывэ гуэрхэм ящ1ы1уми Кецалкоатл и сурэтыр къагъуэтахэщ, ахэми нэгъуджэ 1улъу ик1ий жьак1э тету. Нэгъуджэр уеблэмэ оптикым и щ1эныгъэр пасэ лъэх
Нарт Лъэпщ и Тепщэгъуэмрэ и Гъуэгуанэмрэ - I - 01/12/2016
Гъэщ1эгъуэнращи нобэ къасыху Кассит-Урарту-Хьаттихэм я Тещупк1э зэджэ тхьэпэлъытэр ди Нарт Сосрыкъуэу щытам зыми гу лъитакъым. Касситхэм Тещуп псалъэм крагъэк1ир Жьыбгъэ Кьезгъэпщэ жи1у аращ.
УСЭНШЭУ ДЫКЪАНЭМЭ! - 09/10/2016
Ди хэку дахэр, си уорейда ПщIэ имыIэу дгъэкIуэдай, ДызгъэкIуэдам, си уорейда КIуэдыкIейри къыхукIуэ.
Bugün Ben Mutlu Bir İnsanım! - 02/06/2015
Keşke Çerkes halkının yoğun olarak yaşadığı diğer illerden de adaylarımız olabilseydi. Ama o da olacak yakında. Buna eminim. Bu adı geçen illerde adaylarımızın Çerkes halkı tarafından benimsendiğini görmek beni herşeyden çok mutlu ediyor.
Heredot Cevdet, Recep Tayip Erdoğan ve Ahmet Duvutoğlu! - 22/05/2015
Cumhurbaşkanımız Putin'in Ermeni Soykırımını resmen tanıyor olmasına, “Putin'e darıldım!” diyerek karşılık vermişti. Demek ki cidden çok darılmış olacak ki daha kendisine gelememiş.
Gerekeni Gerektiği Zaman Yapmak; Ya da Labedeslerin Kaderi! - 12/05/2015
2015 Genel seçimlerine 25 gün falan kaldı. Bahaneler ve gerçekler arasındaki birçok Çerkes bu seçimde ÇDP’nin bağımsız Çerkes adaylarını mı destekleyecek; yoksa en rasyonal bahanenin arkasına mı saklanacak.
Uzunyayla'nın Son Klasik Kuşağı Hareketleniyor - 01/05/2015
Kendi kişisel kurtuluşunu elde etmekle yetinmeyen, halkına geri dönen bir kuşak bu kuşak. Köy köy gezen, kendi insanına şehirlerde kasabalarda ve ilçelerde ulaşmaya çalışan bu insanlar birlikte başarabilmenin imkanlarını arıyorlar.
Kronik bir Aydın Hastalığı Olarak : Sözlük ve Alfabe -I- - 26/04/2015
Sözlük ve alfabe hazırlamak ve bunun üzerinden kendini gerçekleştirmek Tanzimat döneminden kalma bir aydın saplantısıdır
Boyunun Ölçüsünü Vermekten Korkmak! - 20/04/2015
Orta yere çıkmak, boyunun ölçüsünü vermek ve alınan ölçüyü de bilmek zorunda olduğumuz bir yerdeyiz artık. Yani artık eskisi gibi iktidar ya da muhalefet partisinde es kazara bir iki Çerkes milletvekili var diye bu işten sıyrılmak mümkün değil.
 Devamı
adigebze I-II
Nükte!

KISSADAN HİSSE

-Moğollar Buhara’yı kuşattıklarında, uzun süre şehri teslim alamadılar. Cengiz Han Buhara halkına bir haber gönderdi: Silahlarını bırakıp bize teslim olanlar güven içinde olacaklar, ama bize direnenlere asla eman vermeyeceğiz.

-Müslümanlar İki gurup oldu: Bir gurup; asla teslim olmayalım, ölürsek şehit, kalırsak Gazi olur, Şeref’imizle yaşarız dediler. Öbür gurup ise; kan dökülmesine sebep olmayalım, sulh iyidir, hem silah, hem de sayı olarak onlardan azız, gücümüz onlara yetmez, dediler ve teslim oldular.

-Cengiz Han, silah bırakanlara; teslim olmayanlara karşı bize yardımcı olun, galib geldiğimizde şehrin yönetimini size bırakalım dedi. Böylece İki müslüman gurup savaşmaya başladılar. Moğollar’ın da yardımı ile, teslim olanlar galib geldi. Savaştan sonra Cengiz Han teslim olanların silahlarının alınmasını ve kafalarının kesilmesini emretti. Sonra meşhur sözünü söyledi: “Eğer güvenilir olsalardı, bizim için kardeşleri ile savaşmazlardı. Kardeşlerine bunu yapanlar, yarın da bize yapar.”

 

Site İçi Arama

 

Google Site

 

Üyelik Girişi